Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi, adatkezelési, cookie tájékoztató és felhasználási feltételek

Az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása, a GDPR (General Data Protection Regulation) alapján frissítettük adatvédelmi tájékoztatónkat, amely részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan használjuk és védjük a személyes adataidat, valamint milyen személyes jogokkal rendelkezel.

A Honlap használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A honlapot minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat az Adatkezelő jelen oldalon közzéteszi és a változásra Felhasználók figyelmét felhívja.

Fogalom magyarázat:

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza.

Adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett mihavetz.hu internetes oldal és ezen honlap aloldalai.

Szolgáltatások: az Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által biztosított ingyenes szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál vagy a kapcsolati űrlapot kitöltve elküldi, és ennek keretében megadja az alábbi 2. pontban felsorolt adatát.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak.
Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

1. Adatkezelő-Üzemeltető:

Név: Mihavetz és Társa Mérnöki Iroda Betéti társaság
Székhely: Magyarország, H-1112 Budapest, Tömös u. 28.
Cégjegyzékszám: Cg.01-06-716882, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: +36-30-202-3737
E-mail: info@mihavetz.hu

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletén (“Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy “GDPR”)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU ,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (“Infotv.”)
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényen (“Ptk.”) alapszik.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

2. Adatfeldolgozó:

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vehet igénybe, aki, vagy amely megfelelő garanciát nyújt az adatkezelés megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az Adatfeldolgozó tájékoztatja az Adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az Adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.
Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztatóban megjelöli.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó:

Név: Thomann András (természetes személy)
Postacím: Magyarország, H-1021 Budapest, Labanc u. 45.
Telefonszám: +36-30-228-5858
E-mail: andras@thomann.hu

A honlapot kiszolgáló szerverek Franciaországban találhatóak, az adattárolás és az adatkommunikáció titkosított formában történik.
A dedikált szervereket, a szerverek helyét és internetcsatlakozását szolgáltatja: OVH GmbH (Németország, D-66123 Saarbrücken, Dudweiler Landstraße 5.)
https://www.ovh.de/unternehmen/datenschutz.xml

A titkosított biztonsági mentések dedikált szerverét, helyét (Németország), internetcsatlakozását szolgáltatja: Hetzner Online GmbH (Németország, 91710 Gunzenhausen, Industriestr. 25.)
https://www.hetzner.de/rechtliches/datenschutz

Az Adatfeldolgozó a szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében.

3. A kezelt adatok köre

Kapcsolati űrlapok esetében

név
e-mail cím
telefonszám (nem kötelező)

A honlapokon a Felhasználók számítógépeinek az IP-címei naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék azok látogatását. A honlapok megtekintésekor, valamint a regisztrációk/űrlapok/hírlevél funkciók használatának alkalmával rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás időpontja, valamint bizonyos esetekben – amikor az igénybe vevő számítógépének beállítása engedi – a böngésző, az operációs rendszer típusa és a forrás honlap – ahonnan a Felhasználó érkezett -. Ezek a naplófájlban rögzített adatok a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai célra, valamint a honlap biztonságos működésének biztosítására, jogellenes támadások kivédésére és felderítésére kerülnek felhasználásra. Az Adatfeldolgozó ezeket az adatokat a Felhasználó hozzájárulása hiányában csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A naplófájlok 1 évig kerülnek tárolásra az Adatfeldolgozó szerverén.

4. Az adatkezelés célja és elve

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
a) online tartalomszolgáltatás;
b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
c) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
d) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
e) statisztikák, elemzések készítése;
f) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, stb.) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása;
g) a Felhasználók jogainak védelme;
h) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím, valamint bizonyos esetekben – amikor az igénybe vevő számítógépének beállítása engedi – a böngésző, az operációs rendszer típusa és a forrás honlap – ahonnan a Felhasználó érkezett – kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a mihavetz.hu oldalakon érdeklődő Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Felhasználó esetén a regisztráció vagy az érdeklődés elküldésének napján kezdődik és a Felhasználó törlési kérelméig tart.
A szerveroldali naplófájlok 1 évig kerülnek tárolásra az Adatfeldolgozó szerverén.

7. A Felhasználó jogai

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A Felhasználók a regisztráció törlését a web@mihavetz.hu e-mail címre megküldött levélben kérhetik.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

8. Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Szabályzatban alább rögzített célra használja fel.

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt.
E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:
Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States)
https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu&gl=hu.

9. Cookie tájékoztató

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy honlapjaink ún. “cookie”-kat vagy “sütiket” használnak.
A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a honlap helyez el a Felhasználó számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye a Felhasználó számára a böngészést.

A sütik letilthatóak a Felhasználó böngészőjének beállításaiban.

Amennyiben a “Rendben!” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

A honlapok a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik.
Ezekben az esetekben amennyiben a Felhasználó böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor és csakis akkor a cookie-k használata automatikus.
A cookie-k, melyeket a Felhasználó böngészője ment le a Felhasználó számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a honlapok által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a honlapok ezeken keresztül azonosítani legyenek képesek a Felhasználót, így a visszatérő Felhasználó bizonyos, már a jelen honlapokon megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia.
A cookie-k használata egy lehetőség a honlapok kényelmesebb böngészéséhez és a bejelentkezés használatához, a cookie-k használatát a Felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja.
A honlapok egyes szolgáltatásai és tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek vagy nem működnek megfelelően.

Tárolt cookie-k

Cookie neve

Cookie leírása

Cookie élettartama

cookie_notice_accepted

mihavetz.hu süti elfogadás

1 hónap

wordpress_test_cookie

mihavetz.hu süti teszt

korlátlan

PHPSESSID

mihavetz.hu honlap munkamenet sütije

korlátlan

Külső szolgáltatók süti leírásai:
Google
Google Analytics
Google Analytics tiltása (Opt-out)


Cookie-k/sütik EU magyarázata:
MAGYAR | ENGLISH | DEUTSCH

Cookie/süti letiltása:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
Opera

10. Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Budapest, 2018. május 25.